د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة الرعد

https://archive.org/download/SoratoRaad/1.mp3 https://archive.org/download/SoratoRaad/2.mp3 https://archive.org/download/SoratoRaad/3.mp3 https://archive.org/download/SoratoRaad/4.mp3 https://archive.org/download/SoratoRaad/5.mp3 https://archive.org/download/SoratoRaad/6.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ