د قرآنکریم پښتو ترجمه/سورة الشعراء

https://archive.org/download/SoratolShoaraao/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/7.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/8.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/9.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/10.mp3 https://archive.org/download/SoratolShoaraao/11.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ