د قرآنکریم پښتو ترجمه/ سورة القصص

https://archive.org/download/SoratolQesas/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/7.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/8.mp3 https://archive.org/download/SoratolQesas/9.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ