د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة النحل

https://archive.org/download/SoratolNahall/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/10.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/11.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/12.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/13.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/14.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/15.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/16.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/7.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/8.mp3 https://archive.org/download/SoratolNahall/9.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ