د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة النمل

https://archive.org/download/SoratolNamall/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolNamall/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolNamall/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolNamall/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolNamall/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolNamall/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolNamall/7.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ  

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ