د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة النور

https://archive.org/download/SoratolNoor/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/7.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/8.mp3 https://archive.org/download/SoratolNoor/9.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ