د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة الکهف

https://archive.org/download/SoratolKahpe/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/10.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/11.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/12.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/7.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/8.mp3 https://archive.org/download/SoratolKahpe/9.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ