د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة طه

https://archive.org/download/SorateTaha/1.mp3 https://archive.org/download/SorateTaha/2.mp3 https://archive.org/download/SorateTaha/3.mp3 https://archive.org/download/SorateTaha/4.mp3 https://archive.org/download/SorateTaha/5.mp3 https://archive.org/download/SorateTaha/6.mp3 https://archive.org/download/SorateTaha/7.mp3 https://archive.org/download/SorateTaha/8.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ