د قرآنکریم پښتو ترجمه/ سورة لقمان

https://archive.org/download/SoratolLoqman/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolLoqman/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolLoqman/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolLoqman/4.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ