د قرآن کریم پښتو ترجمه/سورة الفرقان

https://archive.org/download/SoratolPorqan/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolPorqan/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolPorqan/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolPorqan/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolPorqan/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolPorqan/6.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ