د میني تنده / الحاج ملا فقیر محمد درویش

https://archive.org/download/Daminitanda/Daminitanda.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/1.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/10.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/11.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/12.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/13.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/14.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/15.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/16.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/17.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/18.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/19.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/20.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/21.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/22.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/23.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/24.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/3.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/4.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/5.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/6.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/7.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/8.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/9.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/26.mp3 https://archive.org/download/Daminitanda/Shaestawo.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ