د میني عرش/ انس حیدري

https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(1).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(2).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(3).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(4).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(5).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(6).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(7).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(8).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(9).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(10).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(11).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(12).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(13).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(14).mp3 https://archive.org/download/DaMiniArsh_201706/%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%20(15).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ