د میني ولولې/ احسان الله اتل او قاري محمد اسماعیل سنګري

https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%282%29.mp3 https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%284%29.mp3 https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%285%29.mp3 https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/DaMineWalwale/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84%DB%90%20%20%288%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ