د هجران اور / قاري محمد اسماعیل سنګري او صالح محمد نظامي

https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(1).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(2).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(3).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(4).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(5).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(6).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(7).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(8).mp3 https://archive.org/download/DaHijranAor/%D8%AF%20%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%20(9).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ