د هلمند له محترم والي الحاج ملا عبدالمنان اخند سره مركه (ږغیزه)

https://archive.org/download/Helmanwali/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%AF.mp3