د وفا کاروان/ قاري محمد خان مشال

https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(1).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(10).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(11).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(12).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(13).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(14).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(15).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(16).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(2).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(3).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(6).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(7).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(8).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(9).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(5).mp3 https://archive.org/download/DaWfaKarwan/%D8%AF%20%D9%88%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%20(4).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ   

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ