د وینو پسرلی / مولوي نصرت الله نصرت

https://archive.org/download/Dawinopsarlai/1.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/10.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/11.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/12.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/13.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/14.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/15.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/16.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/17.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/2.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/3.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/4.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/5.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/6.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/7.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/8.mp3 https://archive.org/download/Dawinopsarlai/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ