د یتیم فریاد/ رحمت الله انعام

https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%282%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%284%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%285%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%288%29.mp3 https://archive.org/download/dayatimfaryad/%D8%AF%20%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%289%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ