راشه آزادۍ / احسان الله ماشوم

https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi1.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi10.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi11.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi12.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi2.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi3.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi4.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi5.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi6.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi7.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi8.mp3 https://archive.org/download/RashaAzadi/RashaAzadi9.mp3 [button color=”red” size=”medium” link=”https://archive.org/compress/RashaAzadi/formats=VBR%20MP3,ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA” target=”blank” ]ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”https://archive.org/compress/RashaAzadi/formats=VBR%20MP3,ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA” target=”blank” ]ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ[/button]