رسول الملاحم/ قاري ارشاد الله عقابي او قاري ذیشان الله جلالي

https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%88_%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%AF%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1%20%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%AF%20%D9%85%DA%A9%DB%90%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%88_%D8%A2%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88_%D9%86%D8%A8%D9%8A_.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D8%B3%D9%BE%D9%8A%D9%86%DB%90_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%90_%D8%B3%D8%B1%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200723_20200723_0620/%DA%AB%D9%88%D8%A7_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ