زما دمیني سلام یوسه مدېنې ته / الحاج ملا فقیر محمد درویش

https://archive.org/download/ZamaDaMiniSalamYoSaMadeniTa/1.mp3     https://archive.org/download/ZamaDaMiniSalamYoSaMadeniTa/2.mp3   له دغه ځای څخه یې ښکته کړئ 

 

 

 

له دغه ځای څخه یې ښکته کړئ