ستوري صحابه / قاري ارشاد الله عقابي

  https://archive.org/download/StoriSahaba/01AbuBakarUmerUsmanOHayder.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/02DaWarqaBinNofalDaSturgo.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/03LakaJananRabandiGranDai.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/04PaSpinoStoroPaNimaShpaKi.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/05CheeWayZmongDaKhkuliPayghmber.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/06PaTaKhaistaDaLarobar.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/07Rubbai.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/08ShpyWraziLariDaRozy.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/09SahabaDaTareekhPaAsman.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/10SpeenMashlonaDi.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/11DaCheeStaPaGhygaKiWidaKhumar.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/12AbuBakarKaUmarWo.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/13ShoroKawamaDaPaakSubhan.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/14DaShaheedJananDaZhwandMastaQisa.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/15JinazayDiAwoVeronaDi.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/16KhwagaYaranMiWarSpari.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/17YawMalangWadarydo.mp3 https://archive.org/download/StoriSahaba/18DaJannatZeriPryKedali.mp3 ټول البوم له دغه ځا څخه ښکته کړئ 

 

ټول البوم له دغه ځا څخه ښکته کړئ