سندریزه سلګۍ/ قاري محمد اسماعیل سنګري

https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(1).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(2).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(3).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(4).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(5).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(6).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(7).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(8).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(9).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(10).mp3 https://archive.org/download/Sandarizah/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20(11).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ