سورة آل عمران لومړۍ برخه

دشیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب پښتو ترجمه دلته یې دسورة آل عمران لومړۍ برخه اورېدلای او ښکته کولای شئ https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/01.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/02.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/03.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/04.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/05.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/06.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/07.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/09.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/09.mp3   https://archive.org/download/SoratoAlleEmaran-1/10.mp3   ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

دشیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب پښتو ترجمه دلته یې دسورة آل عمران لومړۍ برخه اورېدلای او ښکته کولای شئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ