سورة الانعام لومړۍ برخه

دشیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دقرآنکریم ترجمه دلته یې د الانعام سورت لومړۍ برخه اورېدلای او ښکته کولای شئ https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/01.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/02.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/03.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/04.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/05.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/06.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/07.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/08.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/09.mp3   https://archive.org/download/SoratolAnaam-1/10.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ

دشیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دقرآنکریم ترجمه دلته یې د الانعام سورت لومړۍ برخه اورېدلای او ښکته کولای شئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ