سورة الانفال

https://archive.org/download/SoratolAnpall/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/10.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/7.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/8.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/9.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnpall/9.mp3 ټول سورت له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول سورت له دغه ځای څخه ښکته کړئ