سورة البقرة درېیمه برخه

دشیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دبقرې دسورت دريیمه برخه تفسیر  https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/20.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/21.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/22.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/23.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/24.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/25.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/26.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/27.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/28.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/29.mp3   https://archive.org/download/SoratolBaqarah-3/30.mp3    دبقرې دسورت ۳ برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

دشیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دبقرې دسورت دريیمه برخه تفسیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبقرې دسورت ۳ برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ