سورة الفاتحه

دقرآنکریم دترجمې په سلسله کې دلته دمولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دفاتحې دسورت ترجمه او تفسیر  اورېدلای اوښکته کولای شئ  https://archive.org/download/SoratolFatiha-1_738/1.mp3 سورة الفاتحه له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

دقرآنکریم دترجمې په سلسله کې دلته دمولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دفاتحې دسورت ترجمه او تفسیر  اورېدلای اوښکته کولای شئ 

سورة الفاتحه له دغه ځای څخه ښکته کړئ