سورة النساء لومړۍ برخه

د شیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دقرآنکریم ترجمه دلته یې دسورة النساء لومړۍ برخه داورېدلو ترڅنګ ښکته کولای هم شئ   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/1.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/10.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/11.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/12.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/2.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/3.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/4.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/5.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/6.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/7.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/8.mp3   https://archive.org/download/SoratolNesa-1/9.mp3   ټولي برخي له دغه ځای څخه […]

د شیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحکیم صاحب په غږ کې دقرآنکریم ترجمه دلته یې دسورة النساء لومړۍ برخه داورېدلو ترڅنګ ښکته کولای هم شئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ