سپين لښکر/ ګډ البوم

https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%282%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%284%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%285%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%288%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%289%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%2810%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%2811%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%2812%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%2813%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%2814%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%2815%29.mp3 https://archive.org/download/SpinLashkar_20180109/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%84%DA%9A%DA%A9%D8%B1%20%20%2816%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ