سپیني لښکري / مولوي اخترمحمدبهار مستغفر او مولوي عبدالواسع صمیم

ملګرو زنده باد… https://archive.org/download/11-lmonz-tool/1%20Righteous%20Armies.mp3 څوک به تازه سپړېدل…. https://archive.org/download/11-lmonz-tool/2%20SOK%20BA%20TAZAA.mp3 څنګه پر يو او بل راړنګ ښکاري …. https://archive.org/download/11-lmonz-tool/3%20SANGA%20PA%20YO%20OW%20BAL.mp3 تږې سترګې ګرځمه له وخته…. https://archive.org/download/11-lmonz-tool/4%20TAGI%20STARGI.mp3 حبیب د خدای د ټولو انبیاؤ … https://archive.org/download/11-lmonz-tool/5%20HABIB%20DA%20KODAY.mp3 زما زخمي زخمي افغان اولسه …. https://archive.org/download/11-lmonz-tool/6%20PA%20NANG%20SAMBAL.mp3 ښایستې مدرسې …. https://archive.org/download/11-lmonz-tool/7%20DA%20POOHAY%20KARVANDI.mp3 وله د خدای ښمنان کټ مټ دښمنان پر تندي… https://archive.org/download/11-lmonz-tool/8%20TALIBA.mp3 په څومره […]

ملګرو زنده باد…

څوک به تازه سپړېدل….

څنګه پر يو او بل راړنګ ښکاري ….

تږې سترګې ګرځمه له وخته….

حبیب د خدای د ټولو انبیاؤ …

زما زخمي زخمي افغان اولسه ….

ښایستې مدرسې ….

وله د خدای ښمنان کټ مټ دښمنان پر تندي…

په څومره په مینه د غزا میدان ته ځي …

وخت د ګټې دی روژه …

لمونځ ټول عبادت دی …

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ