سپین امام/ انس هاشمي آغا

https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%89%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%84%20%D8%AF%20%DA%86%D8%A7%20%D8%BA%D9%85%20%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%81%D9%85.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%DB%90%20%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D8%B2%DA%93%D9%87%20%DA%A9%DB%90%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D8%B3%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%84%20%DA%81%D9%84%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%D9%85.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%20%D9%BE%D9%87%20%D8%AD%D9%82%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%87%20%D8%B2%D9%87%20%D8%AF%DB%90%20%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8D%20%DA%A9%DA%93%D9%85.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%DB%8C%DB%90%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D9%85%D9%88%D9%86%DA%96%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%A9%DA%93%DB%90.mp3 https://archive.org/download/20210106_20210106_1722/%D9%BE%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%20%D8%A7%D9%88%20%D9%BE%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%AB%D9%84%20%DA%A9%DB%90.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ