سپېڅلی امتحان/ مولوي رضوان الله فیضاني

https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%282%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%284%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%285%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%288%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%289%29.mp3 https://archive.org/download/SpesalaiEmtehan/%D8%B3%D9%BE%DB%90%DA%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%2810%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ