عزت چا لره دی ؟شیخ مولوي عنایت الله الطائفي

https://archive.org/download/PaQuraanKarimSaraEllaj/1.mp3 له دغه ځای څخه یې ښکته کړئ 

له دغه ځای څخه یې ښکته کړئ