عمري عملیات / مولوي محمد امین حیدري،مولوي محمد طاهر بهار

https://archive.org/download/Omari_839/1.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/10.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/11.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/12.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/13.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/14.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/2.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/3.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/4.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/5.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/6.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/7.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/8.mp3 https://archive.org/download/Omari_839/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ