فاتح انقلاب/ قاري محمد جلات مزمل

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ