قیام / قاري محمد جلات مزمل

د تورو تورو شپو سبا کول الله ته څه دي https://archive.org/download/20210123_20210123_1421/%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%20%D8%B4%D9%BE%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D9%87%20%DA%85%D9%87%20%D8%AF%DB%90.mp3 دا مو ده غلیمه د تفهیم او د افهام لاره https://archive.org/download/20210123_20210123_1421/%D8%AF%D8%A7%20%D9%85%D9%88%20%D8%AF%D9%87%20%D8%BA%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87.mp3 دار مې منلی د ایمان سودا کې نده کړې https://archive.org/download/20210123_20210123_1421/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%90%20%D9%85%D9%86%D9%84%20%D8%AF%DB%8C.mp3 رباعي https://archive.org/download/20210123_20210123_1421/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A.mp3 زمونږ روح دی زمونږ ځان دی https://archive.org/download/20210123_20210123_1421/%D8%B2%D9%85%D9%88%DA%96%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%20%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%D9%88%DA%96%20%DA%81%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%20.mp3 زه دي په زړګي کړمه زخمي یاره https://archive.org/download/20210123_20210123_1421/%D8%B2%D9%87%20%D8%AF%DB%90%20%D9%BE%D9%87%20%D8%B2%DA%93%DA%AB%D9%8A%20%DA%A9%DA%93%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%8A%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87.mp3 له خوب را ویښ شم https://archive.org/download/20210123_20210123_1421/%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%DB%8C%DA%9A%20%D8%B4%D9%85.mp3 […]

د تورو تورو شپو سبا کول الله ته څه دي

دا مو ده غلیمه د تفهیم او د افهام لاره

دار مې منلی د ایمان سودا کې نده کړې

رباعي

زمونږ روح دی زمونږ ځان دی

زه دي په زړګي کړمه زخمي یاره

له خوب را ویښ شم

له رڼا به غږېدمه

په تودو وینو کې پروت

سیلاب یو لاهو کړي

ټول البوم له دغه ځای څخه کښته کړئ