مفتاح الجهاد / مولوي نقیب الله زاهد

https://archive.org/download/Meftahuljihad/1.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/10.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/11.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/12.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/13.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/14.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/15.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/17.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/16.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/2.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/3.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/4.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/5.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/6.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/7.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/8.mp3 https://archive.org/download/Meftahuljihad/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ