ملنګ طالب جان/ مولوي عبدالعزیز نوراني

https://archive.org/download/asad_142/001%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86_%DA%86%D9%8A_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%86%DA%89%D9%87_%D9%84%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%DA%89%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D8%BA%D8%B1_%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%DA%93%D9%87_%D8%A8%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D9%85%D9%88%D9%86%DA%96_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AE%D9%84%DA%AB%D9%88_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%87_%D9%88%D9%87_%D8%B4%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1_%D9%86%DA%93%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DA%93%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_142/%DA%86%D9%8A_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%88_%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%86%D9%86%DA%AB_%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%DA%9A%DB%8C%DA%96%D9%8A.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ