منصوري عزم / مولوي نور محمد شاکر

https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(1).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(2).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(3).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(4).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(5).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(6).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(7).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(8).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(9).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(10).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(11).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(12).mp3 https://archive.org/download/MansoriAzam/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(13).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ