نبوي سیرت ـ درېیمه برخه

https://archive.org/download/NabaviSirat-parat3/03.mp3 دا برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

دا برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ