نورٌ علی نور/ قاري محمد اسماعیل سنګري

https://archive.org/download/Noralanor_540/1.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/10.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/11.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/12.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/2.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/3.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/4.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/5.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/6.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/7.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/8.mp3 https://archive.org/download/Noralanor_540/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ