وران مزار / رحمن الله شهاب

https://archive.org/download/WranMazar_358/1.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/10.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/11.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/12.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/13.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/2.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/3.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/4.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/5.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/6.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/7.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/8.mp3 https://archive.org/download/WranMazar_358/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ