ویښ ضمیر/ مولوي عبدالعزیز نوراني او قاري محمود شاکر

https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8D_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88_%D9%87%D8%B1%DA%85%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%87_%DA%A9%DA%93%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%86.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%88_%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%88.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%DA%A9%DA%93%D9%8A_%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%B4%D9%BE%D9%88_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%9A%DA%A9%D9%84%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1_%DA%9A%DA%A9%D9%84%D9%8A_%DA%89%DB%8C%D9%88%DB%90_%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B5%DB%8C%D8%A8.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D8%AF%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7_%D8%AF%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D9%86%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%87_%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%88_%DA%A9%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%DA%AB_%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%D9%86%D9%86_%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%B3%DA%A9%D9%87_%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/20200611_20200611_1030/%DB%8C%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%86%D8%A7%DA%AB%D8%A7%D8%B1.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ