پاک عزم/ مولوي ګل رحمن منیب

https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(1).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(10).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(11).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(2).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(3).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(4).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(5).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(6).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(7).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(8).mp3 https://archive.org/download/FaakAzam/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%20(9).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ