په انټرنیټ کې دلعنت دکلیمې استعمال څنګه دی ؟

https://archive.org/download/LanatWayal/islam-iea.com.MP3 پورته مسئله له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

پورته مسئله له دغه ځای څخه ښکته کړئ