په قرآنکریم سره علاج ۱ برخه

https://archive.org/download/PaQuraanKarimSaraEllaj/1.mp3 اوله برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

اوله برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ