ځانګړی سلام / قاري محمد جمعه ساجد

https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/1.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/10.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/11.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/12.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/13.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/14.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/15.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/16.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/17.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/2.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/3.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/4.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/5.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/6.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/7.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/8.mp3 https://archive.org/download/ZangaraiSalam_500/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ