ړنګه ځواني/ قاري منصور غزنوي

https://archive.org/download/asad_223/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%DB%90%20%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D8%AA%DA%93%D9%85%DB%90%20%D8%A7%D9%88%DA%9A%DA%A9%DB%90%20%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B3%DB%90%20%DA%98%D8%A7%DA%93%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%B2%D9%84%20%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D8%BA%D8%B2%D9%86.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B4%D9%BE%D9%87.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%DB%90%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%20%DA%A9%DA%93%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%20%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D8%BA%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D9%84%20%D9%BE%D9%87%20%D8%AF%DA%9A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%DA%86%D9%8A%20%D8%AF%DB%90%20%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%88.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%93%20%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/asad_223/%DA%93%D9%86%DA%AB%D9%87%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ