ښکلا مدینه / حافظ عِلم یار

https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2810%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2811%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2812%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2813%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2814%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2815%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2816%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2817%29.mp3 https://archive.org/download/ShkulaMadina/%DA%9A%DA%A9%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%2818%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ